A-Bài tập có lời giải trang 105

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 105 SBT Sinh học 6
Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 106 SBT Sinh học 6
Hãy lập bảng so sánh về vai trò của Vi khuẩn và địa y.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 106 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Thế nào là sự dị dưỡng ? Nêu sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh.

- Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng

Xem lời giải