A-Bài tập có lời giải trang 12

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 12 SBT Sinh học 6

Đề bài

Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Em hãy nêu các bước sử dụng kính hiển vi

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6
Tế bào thực vật gồm những thành phần nào ? Chức năng của các thành phần đó là gì ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát: Sơ đồ "Sự lớn lên của tế bào" và trả lời các câu hỏi sau :

- Tế bào lớn lên như thế nào ?

- Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được ?

- Tế bào lớn lên có tác dụng gì đối với cây ?

Kết quả hình ảnh cho Sơ đồ

Tế bào mới hình thành   Tế bào đang lớn lên     Tế bào trưởng thành

                       Sơ đồ sự lớn lên của tế bào

Xem lời giải