A-Bài tập có lời giải trang 27

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6

Đề bài

Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6
Thân cây dài ra do bộ phận nào? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6
So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6

Đề bài

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 18.1 SGK, nêu đặc điểm, tên thân biến dạng và chức năng đối với cây.

Xem lời giải