A-Bài tập có lời giải trang 35

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6
Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6
Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6

Đề bài

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6
Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6

Đề bài

Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

- Trong trồng trọt, muốn có năng suất thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày

- Nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt.

- Trong một số trường hợp, muốn cây sinh trưởng tốt cần phải tưới nước, làm giàn che cho cây hoặc ủ ấm gốc cây.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Đề bài

Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6
Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 25.1 - 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

Xem lời giải