A-Bài tập có lời giải trang 58

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 58 SBT Sinh học 6
- Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? Có mấy nhóm quả chính?- Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ về sự phân chia các loại quả và ghi rõ đặc điểm chính của từng loại quả đó.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 58 SBT Sinh học 6
Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 59 SBT Sinh học 6

Đề bài

Tìm 3 ví dụ về hạt của cây Hai lá mầm và 3 ví dụ về hạt của cây Một lá mầm. Chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 59 SBT Sinh học 6

Đề bài

Kể tên các hình thức phát tán chính của quả và hạt. Nêu đặc điểm phù hợp với các cách phát tán khác nhau của quả và hạt.

Trình bày ý nghĩa của sự phát tán.

Xem lời giải