A-Bài tập có lời giải trang 71

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 72 SBT Sinh học 6
Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 72 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của rêu.

Kết quả hình ảnh cho Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Hãy cho biết:

1.  Đặc điểm túi hào tử của rêu.

2. Rêu sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây rêu con mọc ra từ đâu ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 73 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Kết quả hình ảnh cho Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Hãy cho biết:

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ ?

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì ?

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ đâu ?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 74 SBT Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Rêu và Quyết, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Hạt trần và Hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 76 SBT Sinh học 6

Đề bài

Con người đã tác động vào giới Thực vật như thế nào ? Nêu kết quả của sự tác động đó.

Xem lời giải