A-Bài tập có lời giải trang 93

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 93 SBT Sinh học 6
Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 6
Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 6

Đề bài

Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 6
Vì sao cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam ?

Xem lời giải