A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 48, 49

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào hình 14, hãy nêu sự phân loại bình nguyên theo các tiêu chí sau:

- Theo độ cao

- Theo nguyên nhân hình thành

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”