A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 52,53

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 52 SBT địa 6
Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là ...Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là ...

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 53 SBT địa 6

Đề bài

Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

- Khoáng sản năng lượng: ............

- Khoáng sản kim loại đen và màu: ..........

+ Kim loại đen: ...

+ Kim loại màu: ...

- Khoáng sản phi kim loại: ...

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”