A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 64, 65

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 64 SBT địa 6 - Bài 20
Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí sẽ thay đổi như thế nào khi:- Nhiệt độ không khí tăng lên.- Nhiệt độ không khí giảm đi.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 65 SBT địa 6 - Phần 1A

Đề bài

Hãy cho biết cách tính lượng mưa của.

- 1 ngày ................................

- 1 tháng ...............................

- 1 năm ..................................

- Trung bình năm ....................... 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”