A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 71, 72, 73

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 71 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

a) Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.

b) Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính.

c) Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là đường gì.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 72 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:

a) Tính chất của nước hồ

b) Nguồn gốc hình thành

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”