A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 75, 76

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 75 SBT địa 6
Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết :a) Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nàob) Những nơi có độ muối của nước biển cao hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như thế nào.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 75 SBT địa 6
Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 76 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém".

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”