A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 80, 81

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 80 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 26-1, kết hợp với kiến thức được học, hãy cho biết:

a) Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất.

b) Quá trình hình thành đất của các nhân tố này diễn ra như thế nào.

 

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 81 SBT địa 6
Quan sát hình 26.2, hãy cho biết:a) Giữa sườn A và sườn B, sườn nào có lớp đất dày hơn.b) Vì sao lớp đất của hai sườn lại có sự dày mỏng khác nhau như vậy.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”