A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 13, 14