A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 17,18,19

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 trang 18 SBT địa 6
Hình 4-4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tên

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 18 SBT địa 6
Điền các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4-5:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”