A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 49

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6
Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”