A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 53

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 2
Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”