A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 60, 61

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 60 SBT địa 6
Vì sao nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”