A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 70

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 70 SBT địa 6 - Phần 2A
Dựa vào góc chiếu sáng hoặc thời gian chiếu sáng, hãy cho biết:- Vì sao hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng?- Vì sao hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất của 2 đới ôn hoà?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”