A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 74

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2A
Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sôngLưu vực sông là: ...........................Hệ thống sông là: ...........................

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”