A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 77, 78

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 77 SBT địa 6 - Phần 2A
Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến nơi nào cao hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 78 SBT địa 6
Vì sao ở Biển Chết người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm?

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 78 SBT địa 6
Dựa vào các hình 24.1,24.2, 24.3 hãy:Trình bày mối liên quan giữa thủy triều với Mặt Trăng.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”