A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 85, 86

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 85 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 27-5, hãy cho biết:

a) Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.

b) Sự phân bố của thực vật thay đổi cụ thể như thế nào.

c) Vì sao có sự thay đổi như vậy.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”