A - Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi - trang 9

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 9 SBT địa 6

Đề bài

Hãy cho biết:

- Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không.

- Ngồi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là gì.

- Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao có đúng không. Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”