B- Bài tập tự giải trang 14

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 5.3 SGK, gọi tên và nêu chức năng từng bộ phận của kính hiển vi.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 7.5 SGK, nhận xét về cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6
Tế bào phân chia như thế nào ? Tế bào ở những bộ phận nào của cây thì có khả năng phân chia ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6
Quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ một tế bào mẹ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6

Câu 1

Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ :

a) kính lúp ; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Người ta sử dụng ....... (1)........ và....... (2)....... để quan sát những vật nhỏ bé, .......  (3)........ giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6

Câu 6

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm

A. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.

C. có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.

D. có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6

Câu 11

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được ?

A. Tế bào tép bưởi.

B. Tế bào sợi quả bông.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào mô phân sinh ngọn.


Xem lời giải