B- Bài tập tự giải trang 21

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6
Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6
Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

Đề bài

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 21 SBT Sinh học 6

Câu 1

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm ?

A. Cây mía, cây ổi, cây na.

B. Cây hành, cây lứa, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây cải, cây cau.

D. Cây tỏi, cây cà chua, cây ớt.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6

Câu 6

Chức năng của miền chóp rễ là

A. dẫn truyền.

B. hấp thụ nước và muối khoáng.

C. làm cho rễ dài ra.

D. che chở cho mô phân sinh đầu rễ.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 SBT Sinh học 6

Câu 11

Mạch rây có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ ỉên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 16,17,18 trang 24 SBT Sinh học 6

Câu 16

Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.


Xem lời giải