B. Câu hỏi bài tập dành cho học sinh khá, giỏi – trang 55

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 trang 55 SBT địa 6 - Bài 16
Dựa vào hình 16, hãy cho biết:- Đường từ A đến D là đường gì ?- Đường A - D có phải là đường đồng mức không Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”