B. Câu hỏi bài tập dành cho học sinh khá giỏi– trang 79

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 trang 79 SBT địa 6
Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy:a) Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông.b) Quan sát các dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°N trở về phía Xích đạo chúng đều lệch hướng về phía tây.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”