B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 21, 22

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 21 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe.

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo. 

d) Hai ý b và c.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.-  Đúng-  Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”