B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 46

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối.Đúng Sai   

Xem lời giải

Giải câu 2 mục B trang 46 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất.
Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo
a) từ mực nước biển đến nơi cần đo.
b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi.
c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi.
d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”