B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 53

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 1
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh.A. Đúng                                B. Sai 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”