B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 70

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 70 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai 

b) Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”