B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 73, 74

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 73 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Lưu vực của một con sông là

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 73 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.A. Đúng                             B. Sai

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 74 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Thuỷ chế (chế độ chảy) của một con sông là

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”