B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 84, 85

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 84 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a) Các lớp nước, không khí và đất đá tạo thành một lớp vỏ mới liên tục quanh Trái Đất gọi là sinh vật.

A. Đúng                             B. Sai

b) Đất là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật.

A. Đúng                             B. Sai

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 85 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật là

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 85 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Gần đây động vật có xu hướng giảm nhanh là do

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 85 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Động vật ở một quốc gia (một khu vực) phong phú hay không tuỳ thuộc vào

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”