B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 14