B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 37

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất.a) Đúngb) Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”