B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 54

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 54 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.A. Đúng                                B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”