B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 78

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 78 SBT địa 6 - Bài 24
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.A. Đúng                         B. Sai 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”