B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 82

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 82 SBT địa 6 - Phần 2B
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày mỏng khác nhau.A. Đúng                           B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”