Bài 1. Đa giác. Đa giác đều

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng \(AB, BC, CD, DE, EA\) ở hình \(118\) không phải là đa giác ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Tại sao các đa giác ở hình \(112, 113, 114\) không phải là đa giác lồi ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát đa giác \(ABCDEG\) ở hình \(119\) rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Các đỉnh là các điểm: \(A, B, …\)

Các đỉnh kề nhau là: \(A\) và \(B\), hoặc \(B\) và \(C\), hoặc …

Các cạnh là các đoạn thẳng: \(AB, BC, …\)

Các đường chéo là các đoạn thẳng nối hai đỉnh không kề nhau: \(AC, CG, …\)

Các góc là: \(\widehat A,\widehat B,...\)

Các điểm nằm trong đa giác (các điểm trong của đa giác) là: \(M, N, …\)

Các điểm nằm ngoài đa giác (các điểm ngoài của đa giác) là: \(Q, …\)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình \(120a, b, c, d\) (nếu có).

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Hãy vẽ phác một lục giác lồi. Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

 Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau;

b) Có tất cả các góc bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình thoi \(ABCD\) có \(\widehat A = {60^0}\). Gọi \(E, F, G, H\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB, BC, CD, DA\). Chứng minh rằng đa giác \(EBFGDH\) là lục giác đều.

Xem lời giải

Bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải

Bài 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, \(n\) - giác đều.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Một đa giác có 9 đường chéo, tính số cạnh của đa giác.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Cho lục giác ABCDEF có tất cả các cạnh bằng nhau và có \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = \widehat E.\)

Chứng minh rằng ABCDEF là lục giác đều.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Cho hình thoi ABCD có \(\widehat A = {60^ \circ }\). Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng EBFGDH  là lục giác đều.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Một đa giác có tổng các góc trong bằng \({720^ \circ }\). Hãy tìm số cạnh của đa giác.

Xem lời giải