Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bài Tập và lời giải

Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

Đề bài

a) Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

VD: Cây đậu con

Con gà con

Hòn đá.

b) Em hãy cho biết

- Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống ?

- Hòn đá (viên gạch, cái bàn,...) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại hay không?

- Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi trồng hay không?

- Từ những điều trên, em hãy nêu những đặc điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống.

Xem lời giải

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.
Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6
Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? 

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6

Đề bài

Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):

  ▭ Lớn lên

  ▭ Sinh sản

  ▭ Di chuyển

  ▭ Lấy các chất cần thiết

  ▭ Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”