Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Cho \(AB = 3cm; CD = 5cm\); \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\)  = ?

\(EF = 4dm; MN = 7dm\); \(\dfrac{{EF}}{{MN}}\)  = ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Cho bốn đoạn thẳng \(AB, CD, A'B', C'D'\) (h.2). So sánh tỉ số \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\) và \( \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Vẽ tam giác \(ABC\) trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng đường thẳng \(a\) song song với cạnh \(BC\), cắt hai cạnh \(AB, AC\) theo thứ tự tại \(B'\) và \(C'\).

Đường thẳng \(a\) định ra trên cạnh \(AB\) ba đoạn thẳng \(AB',B'B\) và \(AB\), và định ra trên cạnh \(AC\) ba đoạn thẳng tương ứng là \(AC',C'C\) và \(AC\).

So sánh các tỉ số:

\(a)\,\dfrac{{AB'}}{{AB}}\) và \(\dfrac{{AC'}}{{AC}}\)

\(b)\,\,\dfrac{{AB'}}{{B'B}}\) và \(\dfrac{{AC'}}{{C'C}}\)

\(c)\,\,\dfrac{{B'B}}{{AB}}\) và \(\dfrac{{C'C}}{{AC}}\)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Tính các độ dài \(x\) và \(y\) trong hình 5.

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) \(AB = 5cm\) và \(CD =15 cm\);

b) \(EF = 48 cm\) và \(GH = 16 dm\);

c) \(PQ = 1,2m\) và \(MN = 24 cm\).

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Cho biết  \(\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{3}{4}\) và \(CD= 12cm\). Tính độ dài \(AB\).

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa \(AB\) gấp \(5\) lần độ dài của \(CD\) và độ dài của \(A'B'\) gấp \(12\) lần độ dài của \(CD\). Tính tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(A'B'\).

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Cho biết \(\dfrac{AB'}{AB} = \dfrac{AC'}{AC}\) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) \(\dfrac{AB'}{B'B}= \dfrac{AC'}{C'C}\)

b) \(\dfrac{BB'}{AB}  =  \dfrac{CC'}{AC}\).

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Tìm \(x\) trong các trường hợp sau (h.7):

Xem lời giải