Bài 1. Hình hộp chữ nhật

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) (h.71a). Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 tập 2

 Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\).

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 SGK Toán 8 tập 2

\(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là một hình hộp chữ nhật

a) Nếu \(O\) là trung điểm của đoạn \(C{B_1}\) thì \(O\) có là điểm thuộc đoạn \(B{C_1}\)  hay không ?

b) \(K\) là điểm thuộc cạnh \(CD\), liệu \( K\) có thể là điểm thuộc cạnh \(B{B_1}\) hay không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SGK Toán 8 tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABCD{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là \(DC = 5cm, CB = 4cm, BB_1= 3cm\). Hỏi độ dài \(DC_1\) và \(CB_1\) là bao nhiêu xentimét?

Xem lời giải

Bài 4 trang 97 SGK Toán 8 tập 2

Xem hình 28a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 28b các mũi tên như vậy.

Xem lời giải