Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bài Tập và lời giải

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12

Kể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ và hình chóp S.ABCDE (h.1.4 ).

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12

Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.

b

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12

Bài 2. Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải