Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Bài Tập và lời giải

Bài 1.1 trang 9 SBT hình học 12

Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’\) . Chứng minh rằng hai tứ diện \(A’ABD\) và \(CC’D’B’\) bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 9 SBT hình học 12

Cho lăng trụ \(ABC.A’B’C’\) . Gọi \(E, F, G\) lần lượt là trung điểm của \(AA’ , BB’, CC’\). Chứng minh rằng  các lăng trụ \(ABC.EFG\) và \(EFG.A’B’C’\) bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 9 SBT hình học 12

Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 9 SBT hình học 12.

Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 9 SBT hình học 12

Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất \(4\) đỉnh.

Xem lời giải