Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

Bài Tập và lời giải

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?
Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Xem lời giải

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?

Đề bài

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?

Xem lời giải

Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Tại sao lại có những đổi thay đó?
Theo em, chúng ta có cần biết những thay đổi đó không? Tại sao lại có những thay đổi đó?

Xem lời giải

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.
Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Xem lời giải

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.
Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?
Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Xem lời giải

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?
Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Xem lời giải

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?
Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?

Xem lời giải

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?
Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Xem lời giải

Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử?
Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử?

Xem lời giải