Bài 1 trang 136 SGK Sinh học 6

 Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín.

Lời giải

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

+ Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc/ rễ chùm, thân gỗ/ thân thảo, lá đơn/ lá kép...)

+ Trong thân có mạch dẫn phát triển.

+ Có cơ quan sinh sản là hoa; quả do bầu phát triển thành; hạt nằm trong quả, do noãn phát triển thành. Đây là đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn).

+  Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.