Bài 1 trang 156 SGK Sinh học 6

Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Lời giải

Con người sử dụng thực vật làm cây: lương thực, thực phẩm ăn quả lấy gỗ, công nghiệp, làm thuốc và làm cảnh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”