Bài 1 trang 17 SGK Địa lí 6

 Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau:  80oĐ và 30oN;   60oT và 40oN

Lời giải

 Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:

+ M (80°Đ và 30°N)  là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.

+ N (60°T và 40°N)  là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ắc-hen-ti-na.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”