Bài 1 trang 170 SGK Sinh học 6

Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Lời giải

Phần lớn nấm là sinh vật dị dưỡng (lấy chất dinh dưỡng từ sinh vật khác) bằng cách kí sinh, cộng sinh hoặc hoại sinh.

Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo thành địa y).

Vì nấm không có diệp lục nên không thể tự tổng hợp được chất hữu cơ => nấm bắt buộc phải lấy chất dinh dưỡng từ sinh vật khác. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”