Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22-6 và 22-12.

Lời giải

-   Ở vị trí hạ chí (22-6), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời. Lúc này đường phân chia sáng tối đi qua trước vòng cực Nam và ở sau vòng cực Bắc.

⟹ Vì vậy, từ Xích đạo trở lên cực Bắc mọi nơi đều có ngày dài hơn đêm.

Hơn nữa, vào ngày này ánh sáng mặt trời còn chiếu thẳng góc xuống mặt đất ở vĩ tuyến 23o27’B (chí tuyến Bắc), do đó ở mọi nơi thuộc nửa cầu Bắc không chỉ có ngày dài hơn đêm, mà còn là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ở nửa cầu Nam hiện tượng sẽ ngược lại.

-    Ở vị trí đông chí (22-12), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. Lúc này, đường phân chia sáng tối đi qua trước vòng cực Bắc và ở phía sau vòng cực Nam.

⟹ Vì vậy từ Xích đạo xuống cực Nam mọi nơi đều có ngày dài hơn đêm.

Hơn nữa, vào ngày này ánh sáng mặt trời còn chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23°27’N (chí tuyến Nam), do đó ở mọi nơi thuộc nửa cầu Nam không chỉ có ngày dài hơn đêm, mà còn là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ớ nửa cầu Bắc hiện tượng sẽ ngược lại. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”